ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

Apie mus

1969 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto Vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 270 Užupio mikrorajone įsteigtas Vilniaus lopšelis-darželis Nr. 108, kuriam pirmoji vadovavo Barbara Marija Butrimienė.

1999 m. vasario 24 d. Vilniaus miesto Tarybos sprendimu suteiktas naujas pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis „Užupiukas”.

2003 m. menininkas Valdas Herkus Neimantas sukūrė lopšelio-darželio „Užupiukas” logotipą bei vėliavą.

2005 m. rugsėjo 14 d. lopšelio-darželio „Užupiukas” kieme „išdygo” akmuo. Jį pastatė netoliese gyvenantis lietuvių skulptorius, tapytojas Tadas Gutauskas. Per akmens atidengimo šventę Užupio respublikos prezidentas Romas Lileikis vaikams pažadėjo: „Jeigu kiekvieną rytą paliesite šį akmenį – diena bus sėkminga”.

2020 m. birželio 10 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos sprendimu lopšelis-darželis “Užupiukas” pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla.

Lopšelyje-darželyje „Užupiukas” veikia 12 ugdymo grupių.

Lopšelis-darželis „Užupiukas” atviras visuomenei, aktyviai bendradarbiauja su Užupio bendruomene, dalyvauja įvairiuose užupiečių renginiuose, miesto šventėse, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus organizuojamose šventėse.

VIZIJA

Atvira kaitai, nuolat besimokanti bendruomenė, tenkinanti asmenybės ugdymo(si) ir saviraiškos poreikius saugioje ir jaukioje aplinkoje.

 

MISIJA

Užtikrinti valstybės ir savivaldybės deleguotų funkcijų įgyvendinimą, sudarant galimybes kiekvienam bendruomenės nariui suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją, būti savarankišku, veikliu, norinčiu ir gebančiu nuolat mokytis žmogumi.

„Gimtoji kalba, dorovė, etninė kultūra, pilietiškumas, sveikata, ekologija – mūsų ateities ir dabarties rūpestis. Visos šios sritys guls į kultūros pamatus. Jos tiesiog liečia žmogaus ir tautos egzistenciją. Jų negalima išdėstyti baigtinai ir atidėti į šalį.” (Meilė Lukšienė). Vilniaus lopšelis-darželis „Užupiukas” ugdymą suvokia kaip platų visiems – vaikams ir suaugusiems – skirtą ugdymą(si), puoselėjant asmens ir visuomenės (per vaikų šeimas) bendrąją estetinę, meninę kultūrą, formuojant tautinį identitetą.

Ugdymą grindžiame meninės kultūros vertybėmis, pasižyminčiomis estetine, etnokultūrine, žanrine bei stilistine įvairove, deramą vietą teikiame tautinės kultūros vertybėms.

Vadovaujamės šiais principais:

 1. Humaniškumo – gerbiama vaiko ir darbuotojo asmenybė;
 2. Bendradarbiavimo – organizacijos veikloje siekiama dialogo;
 3. Kūrybiškumo – sudaromos sąlygos vaikų, darbuotojų saviraiškos ir kūrybinių galių plėtojimui;
 4. Vaiko kultūros puoselėjimo – siekiama išgyventi kūrybos džiaugsmą, pasitenkinimą, sėkmės jausmą, tenkinant prigimtinius grožio, gėrio, tiesos poreikius;
 5. Meno – vadovaujamasi ugdymui vertingu menu: muzika, daile, šokiu, teatru, literatūra;
 6. Perimamumo – pozityvus vaiko ugdymas šeimoje tęsiamas darželyje užtikrinant ugdymo perimamumą.

Darželio veikla remiasi humanistine filosofija, kuri pabrėžia vaiko saviugdos, saviraiškos, savirealizacijos galimybių svarbą ugdymo procese. Veikla grindžiama įsitikinimu, kad vaikai geriausiai vystosi, kai patys renkasi patirties kaupimo būdą, o ugdytojai gerai išmano vaiko raidos dėsningumus ir sudaro sąlygas jiems atsiskleisti.

 1. Ugdymo ir socialinių paslaugų kokybė;
 2. Išsilavinę, kūrybingi, aukštos kvalifikacijos pedagogai;
 3. Sveikos gyvensenos ugdymas;
 4. Socialinis emocinis ugdymas;
 5. Saugių, estetiškų edukacinių aplinkų atnaujinimas, turtinimas ir plėtojimas, diegiant informacines komunikacines technologijas;
 6. Palankus vaikams ir darbuotojams emocinis ir psichologinis klimatas.

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „UŽUPIUKAS“ LOGOTIPAS

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „UŽUPIUKAS“ VĖLIAVA

foto-1

 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO “UŽUPIUKAS” HIMNAS

Mūs darželis Užupiukas,
Prie takelio ant kalniuko.
Mes su šypsena veide –
Bėgame kas rytą čia.

Mums čia linksma, mums čia gera,
Piešiam, šokam, žaidžiam, grojam.
Mes visi, visi draugai –
Jaučiamės labai gerai.

Savo vėliavą iškėlę,
Mes pasveikinam kiekvieną –
Esam Užupio vaikai,
Būkime geri draugai.

Muzika ir žodžiai
Mildos Kizelienės

Nuoširdžiai dėkojame Vilniaus lopšelio-darželio „Užupiukas“ darbuotojams, auklėtinių tėvams (globėjams), visuomeninei organizacijai Užupio Respublika, žmonėms, kurie įvairiapusiškai prisidėjo prie mūsų darželio bendro tobulėjimo, gražėjimo, vystymosi. Mielai ir ateityje priimsime Jūsų fizinę, idėjinę, ugdomąją bei kūrybinę pagalbą.
Tikime, kad tie kurie prisideda – tai daro iš savo nuoširdaus noro, geros valios.

Vilniaus lopšelio-darželio „Užupiukas“
Direktorė Violeta Kairevičienė

Kviečiame virtualiai susipažinti su Vilniaus lopšelio-darželio „Užupiukas“ lauko ir vidaus aplinka. Įvairiapusiška aplinka skatina vaikus veikti, žaisti, judėti, tyrinėti, pažinti, stebėti, atrasti ir suprasti, klausti ir ieškoti atsakymų. Vaikus ugdome visur: ir salėje, ir grupėse, ir kieme, ir parkuose, ir išvykose, ir pramogaudami.

Lauko aplinka

Kuriame saugią ir funkcionalią ugdymo(si) aplinką kieme. Mūsų darželinukai praleidžia daug laiko kieme, todėl auga fiziškai aktyvūs, žingeidūs, kūrybiški, būna emociškai tvirtesni, jautresni, išmoksta pažinti juos supančią aplinką.

Lauke vaikams suteikiama daug laisvės – jie ritinėjasi nuo kalno, slepiasi po rudeniniais lapais, kepa smėlio pyragus ir stato smėlio, sniego pilis, tyrinėja medžius, stebi augalus, paukščius bei klauso jų giesmių.

Vidaus aplinka

Darželio vidaus aplinkoje vaikai kaupia socialinę patirtį, sprendžia iškylančias problemas, formuoja savo kompetencijas. Vaikai mokosi mokytis, mąstyti, spręsti problemas, dominuoja aktyvūs ugdymo(si) metodai, ypač didelis dėmesys skiriamas vaiko patirtiniam ugdymui(si) per žaidimą, eksperimentavimą, tyrinėjimą.

Vaikai turi galimybę veikti, ilsėtis, ugdytis sveikoje, saugioje ir stimuliuojančioje aplinkoje. Vaikui sudaromos galimybės rinktis žaidimus ir ugdymąsi skatinančią veiklą įvairiose srityse: sveikatos, socialinėje, kalbos, pažinimo, meninėje. Darželio grupių aplinkose gausu įvairių ugdomųjų priemonių: šviesos, smėlio stalai, pėdutes stimuliuojantys takeliai, ,,Lego“ dėlionių stalai, sporto inventorius, vaidmeninių žaidimų priemonės ir kt. Ugdomųjų priemonių įvairovė padeda kurti vaikų ugdymosi situacijas, kupinas žaismės, nuotykių, atradimų. Vaikų grupė gali virsti parduotuve, mišku, kosmosu ir kitomis pačiomis netikėčiausiomis aplinkomis. Po laisvo žaidimo ar organizuotos ugdomosios veiklos vaikai neretai nori trumpam pailsėti, todėl kiekvienoje grupėje yra poilsio erdvė – ,,Poilsio kampelis“, leidžianti mažyliui pailsėti, pabūti vienam, atsitraukti nuo grupės šurmulio, stimuliuojančios veiklos.

Vaikų poreikiams pritaikyta ne tik fizinė grupės ir darželio aplinka, bet darželyje rūpinamasi ir psichologiniu vaikų saugumu bei gera savijauta. Ypač akcentuojamas vaiko savęs tobulinimas, susitelkiama į emocinį, bendravimo, savivokos ir partnerystės ugdymą. Mokytis pažinti save, savo jausmus, valdyti savo emocijas ir elgesį, drąsiai žvelgti į sunkumus, kurti empatiškus ir pozityvius santykius su aplinkiniais vaikams padeda darželyje dirbantys darbuotojai bei prevencinių programų ,,Zipio draugai“, ,,Kimochis“ įgyvendinimas vaikų grupėse.

Skatiname ugdytinių pasitikėjimą savimi ir savęs raišką, todėl vaikai neretai prisideda prie juos supančios darželio aplinkos kūrimo. Vaikai savo darbeliais, kūriniais, atsineštomis nuotraukomis tobulina darželio aplinką. Vilniaus lopšelį-darželį ,,Užupiukas“ lanko smalsūs, energingi, žaismingi vaikai, kurie savo buvimu ir kuria ypatingą darželio vidaus ir lauko aplinką.

Informacija apie 2020-2021 mokslo metais įvykusius renginius.

FUTBOLIUKAS

Svarbu ne ūgis…ir net ne smūgis! Svarbiausia – žaiskime kartu!  Štai, kokiu šūkiu mūsų lopšelyje-darželyje „Užupiukas“ startavo projektas Futboliukas !

Aktyvūs ir entuziastingi pedagogai įtraukė vaikus į visus mokslo metus besitęsiantį projektą, kuris jau užbūrė vaikų širdis futbolo galia.

Kiekvieną kelionės mėnesį vaikų lauks nauji iššūkiai ir išbandymai, nes futbolą galima pažinti ne tik žaidžiant aikštelėje, bet ir kuriant ar atliekant įvairias lavinamąsias užduotis.

Tegul tęsiasi aktyvus ir džiuginantis laikas kartu!

 

NYKŠTUKŲ BĖGIMAS. ŽIEMA 2020

Kalėdos pardunda nykštukų bėgimu!

Skatinant bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą, lopšelio-darželio „Užupiukas“ vaikai tęsia tradiciją dalyvaudami Respublikinėje pramogoje „Nykštukų bėgimas. Žiema 2020“. Pasipuošę nykštukų kepuraitėmis, visi vaikučiai džiaugsmingai bei entuziastingai prabėgo pagal jų amžių pritaikytas distancijas.

Šis bėgimas suteikė vaikams ypatingo Kalėdų laukimo džiaugsmo, šilumos ir šypsenų jų veiduose.

 

PROJEKTAS „RUDUO VAIKO AKIMIS“

Grupės „Nykštukai“ mokytoja su ugdytiniais inicijavo ir vykdė projektą „Ruduo vaiko akimis“. Projektas skirtas 2 – 3 metų vaikams. Projekto tikslas – siekti, kad vaikas supantį pasaulį pažintų visais pojūčiais ir nebūtų pasyvus stebėtojas. Vaikai mokėsi ne tik pasidžiaugti, bet ir saugoti, ką sukūrė gamta. „Nykštukai“ rinko gamtines medžiagas, jas tyrinėjo, uostė ir klausėsi gamtos garsų: vėjo, lapų šnarėjimo. Grupės veikloje ugdytiniai klausėsi mokytojos skaitomų eilėraštukų, kuriuose atpažino matytus ir išjaustus gamtos reiškinius lauke.

 

RUDENS ŠVENTĖ „RUDENĖLIO IŠDAIGOS“

Kokios gražios, rudenėli,

Tavo aukso garbanėlės!

Apsiaustėlis tavo rainas.

Akyse tos spalvos mainos,

O daržovių, vaisių, grybų-

Neapsakoma gausybė!..

Rudenėli, ačiū tau,

Kad šiandien tave matau.

Spalio 12-14 d. lopšelyje-darželyje „Užupiukas“ vyko rudens šventė „Rudenėlio išdaigos“

Vaikai krėtė išdaigas, šoko dainavo, vaidino taip pasveikindami atkeliavusį rudenį.

 

ŽIBINTŲ ŠVENTĖ 2020

Lapkričio mėnesį prasideda tamsos metas. Aplink viskas nurimsta, nutyla. Gamta panyra į sapną. Žibintų arba Šviesos šventė jau tapusi lopšelio-darželio „Užupiukas“ tradicija. Ji švenčiama tada, kai taip trūksta šviesos ir saulės. Ji lyg atskiria rudenį nuo žiemos, atneša šilumos ir saulės į tamsųjį periodą.

Visi žinome, kokia užburianti žibinto skleidžiama šviesa tamsoje. Šviesa – tai gėrio ir vilties simbolis. Šiais metais, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją tradiciškai masinė šventė tapo slapta. Vaikučiai  gamino, piešė žibintus, žaidė pirštukų žaidimus, dainavo daineles apie nykštukus, žibintus ir gamtą. O lauke apkeliavę stebuklingą žibintų ratą sugalvojo norą.

 

ŠIURPNAKTIS

Spalio 30 d. darželyje buvo siaubų ir baubų diena – ŠIURPNAKTIS ATEINA!!!

Darželio vaikai grupėse linksminosi, šoko siaubo diskotekose, gąsdino vieni kitus persirengę įvairiais personažais, būrė įvairiais burtažodžiais, skaptavo moliūgus ir juos ragavo. Nepamiršo ir siaubingų darbelių: vorų, juodų katinų, vaiduoklių ir kt. O lauke ieškojo užburto raganų lobio.

Nuotaika buvo siaubingai gera, linksma ir pasiūtėliška.

 

SUSITIKIMAS SU MIŠKININKU

Susitikimas su miškininku miško pamokoje. Žaisdami tyrinėjome ir aiškinomės miško reiškinius, gyvūnų elgesį ir kt.

 

MAŽIEJI TURISTAI

Rugsėjo 27 d. minima Pasaulinė turizmo diena. Turizmas – tai sveikas ir prasmingas laisvalaikio leidimo būdas. Ją minėjo ir Vilniaus lopšelio-darželio ,,Užupiukas‘‘ bendruomenė, prisijungdama į Respublikinės Ikimokyklinių Įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai‘‘ organizuotą sveikatinimo akciją ,,Mažieji turistai – 2020‘‘. Ugdytiniams darželio teritorijoje buvo paruoštas kliūčių ruožas, kurį sėkmingai galėjo įveikti kiekvienas bendruomenės narys. Vaikai patyrė daug teigiamų emocijų, įveikė kliūtis, bet išliko kupini energijos ir pilni įspūdžių. Paklausti, ar dar norėtų taip aktyviai leisti laiką, visi vienbalsiai atsakė – ,,TAIP!“. Šios akcijos metu buvo ugdomi vaikų sveikos gyvensenos įgūdžiai, skatinama kuo daugiau laiko praleisti gryname ore, siekiant stiprinti fizines jėgas, ugdomas pasitikėjimas savo jėgomis.

 

SOLIDARUMO BĖGIMAS 2020

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Užupiukas“ jau trečius metus iš eilės dalyvavo VO „Gelbėkit vaikus“ organizuojamame Solidarumo bėgime. Šio projekto tikslas yra ne tik surinkti lėšų, bet ir puoselėti solidarumą tarp skirtingų kultūrų, socialinės aplinkos ir įvairaus amžiaus moksleivių. Susibūrę bendrai sportinei veiklai vaikai, vedini kilnių tikslų, stengiasi nubėgti kuo daugiau solidarumo kilometrų ir padėti kitiems vaikams.

 

RENGINYS „DANSKE BANK VILNIAUS MARATONAS“

2020 m. rugsėjo 12 d. renginyje „Danske Bank Vilniaus maratonas“, Vilniaus lopšelio-darželio „Užupiukas“ bendruomenė įveikė 1 kilometro trasą „Vilnius sveikiau“! Ši trasa simbolizuoja pirmuosius žingsnius, motyvuoja siekti savo tikslų, skatina bendrystę ir vienas kito palaikymą. Mūsų ugdymo įstaiga turi „Sveikatą stiprinančios mokyklos“ statusą  bei didelį dėmesį skiria bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui ir integracijai į kasdienę veiklą darželyje ir už jos ribų. Džiaugiamės ir didžiuojamės lopšelio-darželio „Užupiukas“ pozityvia ir aktyvia bendruomene! Valio!

 

RUGSĖJO 1-OJI

Rugsėjo 1-osios rytas darželyje prasidėjo itin darbingai ir turiningai, susirinkę mokytojai jau lauke pasitiko ugdytinius.

Spindinčios vaikų akys ir plačios mokytojų šypsenos kiekvienoje grupėje sukūrė prisiminimą apie savo Rugsėjo 1-osios dieną darželyje.

Susikaupimo ir geros nuotaikos šį rytą netrūko tikrai!

Lopšelyje-darželyje „Užupiukas“ viešėjo norvegų pedagogai

norvegai2019

 

Renginiai įvykę 2019-2020 mokslo metais

renginiai 2019-2020

 

Renginiai įvykę 2018-2019 mokslo metais

renginiai 2018-2019

Socialiniai partneriai