ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

Kontaktai

Adresas: Filaretų gatvė 19, LT 01207 Vilnius
Telefono nr.: +370 685 524 48; +370 5 215 4127; +370 5 215 4902
Elektroninis paštas: rastine@uzupiukas.vilnius.lm.lt

Darželio direktorė: Violeta Kairevičienė

Interesantų priėmimo laikas:
Pirmadieniais: 8.30 – 10.30 val.
Ketvirtadieniais: 15.30 – 18.30 val.

Darželio direktorės gyvenimo aprašymas

Išsilavinimas ir kvalifikacija. Antra vadybinė kvalifikacinė kategorija. VPU Socialinių mokslų (edukologijos) magistro laipsnis.

Asmeninės savybės

Bendradarbiaujanti, atsakinga, lanksti, kruopšti, visuomeniška, savarankiška, nuosekli ir mobili.
Vairuotojo pažymėjimas – B kategorija.

Papildoma informacija

Pozityvios tėvystės specialistė – konsultantė.
Išklausiusi Paramos vaikams centro organizuotus „Efektyvios tėvystės programos“ vadovų mokymus.

2020 metais įgyta teisė taikyti mediacijos praktikas. Mediacija yra aiškiai struktūruotas metodas, kai pagarbiu pokalbių būdu sprendžiami ginčo šalių konfliktai.

2023 metais įgyta logopedo kompetencija.

Direktorės metinės veiklos užduotys
Direktorės 2023 metų veiklos ataskaita
Direktorės 2022 metų veiklos ataskaita
Direktorės 2021 metų veiklos ataskaita
Direktorės 2020 metų veiklos ataskaita
Direktorės 2019 metų veiklos ataskaita
Direktorės 2018 metų veiklos ataskaita

Direktoriaus pavaduotojas (-a) ugdymui
(konsultuoja ugdytinių ugdymo, programų, mokesčių už ugdytinio išlaikymą darželyje klausimais)
Ketvirtadieniais 17.00 val.-18.00 val.

Direktoriaus pavaduotojas (-a) ūkio reikalams
(konsultuoja darželio ūkio, finansiniais klausimais)
Penktadieniais 16.00 val.-18.00 val.

Dietistas
(teikia informaciją sveikos gyvensenos išsaugojimo ir stiprinimo, mitybos klausimais)
Trečiadieniais 14.00 val.-15.00 val.

Logopedas

 

Psichologas
Trečiadieniais 8.00 val.- 9.30 val.

Meninio ugdymo mokytojas
Trečiadieniais 17.00 val.-18.00 val.

Socialinis pedagogas

Pirmadieniais 8.00 val.- 9.00 val. iš anksto suderinus laiką el.paštu: socialinispedagogas@uzupiukas.vilnius.lm.lt

Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Sekretorius
Dietistas
Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą
Logopedas
Psichologas
Fizinio lavinimo specialistas
Meninio ugdymo mokytojas
Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėjas
Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėjas (specialiųjų ugdymo poreikių turintiems vaikams)
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas
Sandėlininkas
Pastatų prižiūrėtojas
Kiemsargis
Skalbėjas
Valytojas
Sargas
Virėjas

Darželio taryba – aukščiausioji darželio savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir pedagogus. Darželio tarybą sudaro 6 nariai. Darželio tarybos nariu gali būti kiekvienas asmuo, turintys žinių, gebėjimų, padedančių siekti įstaigos strateginių tikslų ir įgyvendinti švietimo misiją. Darželio tarybos nariu negali būti tos pačios švietimo įstaigos vadovas, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

 DARŽELIO TARYBA

2021 m. – 2024 m.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Atstovauja Pareigos
1. Janina Kodis Mokytojų atstovė
2. Violeta Birmantienė Mokytojų atstovė
3. Vilma Jakučionienė Mokytojų atstovė
4. Rūta Daukšienė Mokytojų atstovė
5. Laurynas Gaižutis Tėvų atstovas
6. Nikolaj Misiuk Tėvų atstovas
7. Artūras Skučas Tėvų atstovas
8. Vytautė Tarasevičienė Tėvų atstovė
9. Tadas Gutauskas Vietos bendruomenės atstovas

Darželio bendruomenės nariai, turintys pasiūlymų dėl darželio veiklos tobulinimo, kviečiami kreiptis į darželio tarybos narę Violetą Birmantienę, ji atsakinga už komunikaciją su Darželio bendruomenės nariais, administruoja susirašinėjimą su bendruomenės nariais.

Violetos Birmantienės el. pašto adresas: violetabirmantiene@gmail.com

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Vilniaus lopšelio-darželio ,,Užupiukas” savivaldos institucija. Ją sudaro Darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi darželyje dirbantys mokytojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, dietistas, neformaliojo ugdymo pedagogas, psichologas, logopedas ir kiti švietimo pagalbą teikiantys specialistai bei kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybai vadovauja direktorius, nesant direktoriui, mokytojų tarybos vadovu tampa direktoriaus pavaduotojas ugdymui (pavaduojantis).

DARBO TARYBA

Darbo taryba, atstovauja Vilniaus lopšelio-darželio ,,Užupiukas” darbuotojams.
Darbo tarybos pirmininkė – Jolanta Vincel
Darbo tarybos pirmininko pavaduotoja – Vilma Jakučionienė
Darbo tarybos sekretorė – Inga Pipiraitė – Balkė

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Užupiukas“ veikia:

Vaiko gerovės komisija

 

Komisijos sudėtis:
Pirmininkė – Ieva Grigienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Vilma Jakučionienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
Komisijos sekretorė – Rūta Daukšienė, mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Nariai:

Džordana Saudargaitė – logopedė;

Violeta Kairevičienė – logopedė, direktorė;

Jolanta Vincel – mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

Brigita Kumpiniauskaitė – psichologė;

Inga Pipiraitė-Balkė – socialinė pedagogė.

 

Vilniaus lopšelio-darželio Užupiukas“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija.

Komisijos sudėtis:

Pirmininkė – Violeta Kairevičienė – Vilniaus lopšelio-darželio „Užupiukas“ direktorė;

Nariai:

Violeta Birmantienė – meninio ugdymo vyresnioji mokytoja, deleguota mokytojų tarybos;

Jolanta Vincel – vyresnioji auklėtoja, deleguota darbo tarybos;

Olga Jotelienė – vyresnioji auklėtoja, deleguota mokyklos tarybos;

Margarita Juzėnienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.

Specialistai

Logopedo paslaugos

Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

 Logopedo funkcijos:

 • Įvertina ir šalina kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.

Kalbos ir kitos komunikacijos sutrikimai šalinami logopedo kabinete ir kitose erdvėse individualių, pogrupinių, grupinių pratybų metu. Sutrikimų šalinimo būdus, metodus, formas, priemones logopedai renkasi atsižvelgdami į vaiko kalbos ir komunikacijos sutrikimą, gebėjimų lygį, amžių.

Logopedinių pratybų metu turtinamas impresyvusis ir ekspresyvusis žodynas, tikslinamas garsų tarimas, lavinamas girdimasis suvokimas, formuojami garsinės analizės ir sintezės pagrindai, formuojamas kalbos gramatinis taisyklingumas, ugdoma rišlioji kalba, lavinami bendravimo įgūdžiai, formuojami skaitymo ir rašymo pradmenys.

 • Konsultuoja ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo klausimais.
 • Rengia ir naudoja specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.
 • Dalyvauja įstaigos vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Šviečia įstaigos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

Logopedo paslaugos

Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

 Logopedo funkcijos:

 • Įvertina ir šalina kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.

Kalbos ir kitos komunikacijos sutrikimai šalinami logopedo kabinete ir kitose erdvėse individualių, pogrupinių, grupinių pratybų metu. Sutrikimų šalinimo būdus, metodus, formas, priemones logopedai renkasi atsižvelgdami į vaiko kalbos ir komunikacijos sutrikimą, gebėjimų lygį, amžių.

Logopedinių pratybų metu turtinamas impresyvusis ir ekspresyvusis žodynas, tikslinamas garsų tarimas, lavinamas girdimasis suvokimas, formuojami garsinės analizės ir sintezės pagrindai, formuojamas kalbos gramatinis taisyklingumas, ugdoma rišlioji kalba, lavinami bendravimo įgūdžiai, formuojami skaitymo ir rašymo pradmenys.

 • Konsultuoja ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo klausimais.
 • Rengia ir naudoja specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.
 • Dalyvauja įstaigos vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Šviečia įstaigos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

·         Teisės aktų numatyta tvarka vykdo maitinimo organizavimo priežiūrą;

·         Sudaro perspektyvinius ir kasdieninius valgiaraščius pagal teisės aktų reikalavimus;

·         Koordinuoja sanitarinio – higieninio režimo organizavimą, vykdo geros higienos praktikos taisykles viešojo maitinimo įmonėje;

·         Pagal kompetenciją dalyvauja išorės institucijų atliekamuose tikrinimuose;

·         Skatina sveikos mitybos įgūdžių formavimą;

·         Konsultuoja įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais;

·         Bendradarbiauja su asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigų specialistais.

 • planuoja ir organizuoja darželio ugdytinių muzikinį, meninį ugdymą;
 • individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių;
 • integruoja muzikinį, meninį ugdymą į ugdymo procesą, taiko tradicines ir naujausias meninio ugdymo metodikas, derina jas su programos reikalavimais;
 • bendradarbiauja su grupių mokytojais,specialistais: lanksčiai derina meninę veiklą su grupės veikla, rengia ir dalyvauja vykdomuose projektuose;
 • organizuoja renginius ir šventes, ruošia vaikus dalyvauti įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose.
 • kartu su grupių mokytojais, meninio ugdymo mokytoju organizuoja kūno kultūros užsiėmimus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams;
 • numato kūno kultūros užsiėmimų turinį, priemones;
 • integruoja fizinį ugdytinių ugdymą į ugdymo procesą, taiko tradicines ir naujausias meninio ugdymo metodikas, derina jas su programų reikalavimais;
 • organizuoja sporto šventes ir renginius įstaigoje, su ugdytiniais dalyvauja miesto sporto projektuose;
 • konsultuoja tėvelius sveikatos saugojimo ir pagalbos vaikams teikimo klausimais.

Psichologo veiklos tikslas:
Prevencinėmis priemonėmis stiprinti vaikų psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos darželyje kūrimą, padėti vaikams, mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologo funkcijos:
•        Įvertina vaiko galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines problemas;
•        Bendradarbiauja su mokytojais ir kitais pagalbos mokiniui specialistais;
•        Konsultuoja psichologinių problemų turinčius vaikus ir jų tėvus/globėjus vaikų problemų sprendimo klausimais;
•        Rengia individualias rekomendacijas;
•        Rengia ir dalyvauja prevencinėse programose;
•        Šviečia įstaigos bendruomenę psichikos sveikatos klausimais;
•        Formuoja teigiamą įstaigos požiūrį į psichologinių problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą.
Konsultacijos ugdytinių tėvams teikiamos iš anksto suderintu laiku. Dėl konsultacijos kreipkitės el. paštu psichologas@uzupiukas.vilnius.lm.lt

Socialinės pedagogės veiklos lopšelyje-darželyje „Užupiukas“

Pagrindinis tikslas – sudaryti palankias sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ugdyti savarankiškumą bei lavinti turimus gebėjimus. Esant poreikiui, kompetencijos ribose, padėti auklėtojoms bei tėvams, globėjams, įtėviams iškilus sunkumams.

Metodinė ir projektinė veikla:

 • Užduočių ir darbo priemonių parengimas ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių bei ugdytiniams turintiems kompleksinius raidos sutrikimus.
 • Projektų kūrimas, plėtojimas bei įgyvendinimas.

Darbas su vaikais:

 • Specialiųjų ugdymosi poreikių, bendravimo bei elgesio sunkumų turinčių vaikų pedagoginis tyrimas, stebėjimas bei įvertinimas.
 • Individualių ir grupinių užsiėmimų organizavimas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, bendravimo ir elgesio sunkumų.

Darbas su tėvais ir pedagogais:

 • Individuali pagalba, konsultacijos tėvams/globėjams/įtėviams ir pedagogams.
 • Dokumentų rengimas dėl pirminio ar pakartotinio vaikų pedagoginio psichologinio vertinimo.

Bendradarbiavimas:

 • Dalyvavimas vaiko gerovės komisijoje.
 • Ryšių palaikymas su socialiniais partneriais.

Kontaktiniai duomenys:

El. paštas: socialinispedagogas@uzupiukas.vilnius.lm.lt