ATVIRAS PEDAGOGAS. ATVIRAS VAIKAS. KVIETIMAS DUOTI IR PAIMTI RANKĄ

Veikla

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Veiklos sritis – švietimas (kodas 85).

Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – ikimokyklinis, kodas 85.10.10 ir priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20.

Kitų paslaugų teikimas, kodas 56.29.

Pavadinimas Parsisiųsti
Veiklos planas
Vilniaus lopšelio-darželio ,,Užupiukas,“ strateginis planas 2024-2028 m.
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa
Vilniaus lopšelio-darželio ,,Užupiukas“ ikimokyklinio ugdymo programa
Lygių galimybių politika
Ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas 2022-2024 m.
Informavimo apie vaiko darželio lankymą/nelankymą tvarkos aprašas
Salės ir kitų patalpų trumpalaikės nuomos grafikas.
Vaikų tėvų (globėjų) pageidavimu teikiamos mokamos papildomos paslaugos (studijos, būreliai ir kt.)
Pavadinimas Parsisiųsti
Mokėjimų registras 2017 m.
Mokėjimų registras 2018 m.
Lėšų ataskaita už 2021 m.
Lėšų ataskaita už 2020 m.
Lėšų ataskaita už 2019 m.
Paramos ataskaita – 2021 m.
Paramos ataskaita – 2020 m.
Paramos ataskaita – 2019 m.
Finansinės būklės ataskaita – 2020 m.
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 

 

Pavadinimas Parsisiųsti
Supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės
Užupiuko viešųjų pirkimų planas 2015 m.
Užupiuko viešųjų pirkimų planas 2016 m.
Užupiuko viešųjų pirkimų planas 2017 m.
Užupiuko viešųjų pirkimų planas 2019 m.
Užupiuko viešųjų pirkimų planas 2020 m.
Užupiuko viešųjų pirkimų planas 2021 m.
Užupiuko viešųjų pirkimų planas 2022 m.

Valstybės pažangos strategija „LIETUVOS PAŽANGOS STRATEGIJA „LIETUVA 2030“

Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta LR Švietimo ir mokslo ministro

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija www.smm.lt

LR ŠMM: Jūsų vaikas – ikimokyklinukas

LR ŠMM: Jūsų vaikas – priešmokyklinukas

Vilniaus miesto savivaldybė
www.vilnius.lt

Ugdymo plėtotės centras
www.upc.smm.lt

Vilniaus miesto psichologinė – pedagoginė tarnyba 
www.vilniausppt.lt

VŠĮ Vaikų linija  
www.vaikulinija.lt

Tėvų linija  
www.pvc.lt

Portalai, ugdantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus
www.ugdykim.lt
www.augink.lt
www.geramama.lt
www.ikimokyklinis.lt
www.elogopedai.lt
www.szelmeneliai.lt

Pavadinimas Parsisiųsti
Duomenų apsaugos pareigūnas
IT naudojimo ir stebėsenos tvarka
Ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės
Duomenų subjektų sutikimų gavimo tvarkos aprašas
Interneto privatumo ir slapukų politika
Subjektų prašymų leisti ištaisyti duomenis forma
Subjektų prašymų ištrinti asmens duomenis forma

 

Pavadinimas Parsisiųsti
Darbo apmokėjimo tvarka
2021 m. II ketv.
2021 m. III ketv.
2020 m. II ketv.
2020 m. III ketv.

 

Pavadinimas Parsisiųsti
Darbo tvarkos taisyklės 2018 m.